Kursa kods Arhi2067

Kredītpunkti 4

Dabas teritorijas

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums31.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt dabas teritoriju projektēšanas galvenos pamatprincipus. Studiju kursa ietvaros tiks aptvertas: tēmas analīze, inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, tūrisma ietekme uz dabas teritorijām, apzīmējumi, elementi, ceļi, laukumi, apsaimniekošana, arhitektūra un vides pieejamība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par attiecīgo teritoriju specifiskajiem projektēšanas principiem un labās prakses piemēriem. 4. seminārs.
• Prasmes: projektēt teritoriju atbilstoši tās funkcijām un specifiskajiem mērķiem ilgtspējīgai attīstībai. 1.-4. seminārs.
• Kompetences: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie dažādām dabas teritorijām, kā arī plānot paredzamos apsaimniekošanas darbus. 1.-4. seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads - dabas teritorijas Latvijā, to statuss, daudzveidība.
2. Dabas teritoriju projekta sastāvs, projektu vadība, plānošanas normatīvie dokumenti.
3. Dabas teritoriju izpēte un analīze. Reljefa un apauguma nozīme.
4. Dabas teritoriju apsekojuma gaita, dabas teritoriju inventarizācija.
5. Objekta apsekošana.
6. Objekta izpētes rezultāti, to interpretācija. 1.seminārs
7. Tūrisma attīstības iespējas dabas teritorijās. Vides ietilpība.
8. Objekta teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde.
9. Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana.
10. Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums, izmantojot dažādus uzskates materiālus. 2.seminārs
11. Tūrisma attīstības iespējas dabas teritorijās. Vides ietilpība.
12. Dabas teritorijas apsaimniekošana.
12. Mācību ekskursija un praktiskais darbs par dabas teritoriju apsaimniekošanu.
13. Meža dizains un tūrisms. 3.seminārs
15. Pirmsaizstāvēšana un diskusijas.
16. Dabas teritoriju projekta nodošana. Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs par dabas objekta attīstību un apsaimniekošanu. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēts praktiskais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgos darbus pilda praktiskajās nodarbībās un mājās. Praktiskie darbi saistīti ar projektējamo dabas objektu.
1.Seminārs. Projektējamās teritorijas ainavas izpētes un apsekošanas rezultātu prezentācija. Darbs grupās.
2.seminārs. Projektējamās teritorijas attīstības koncepcijas prezentācija. Darbs grupās.
3.seminārs. Meža dizaina skices prezentācija. Konkrētai teritorijai veikta esošās situācija analīze, izstrādāts zonējums un meža dizaina skice. Darbs grupās.
Eksāmens. Dabas teritoriju projekta aizstāvēšana. Dabas teritorijas ainavas attīstības projekts (izstrādā studentu grupa 2 cilvēki), kas sastāv no vairākām daļām:
• dabas teritorijas attīstības vīzija
• labiekārtojuma plāns vai maršruts (mērogs precizējams atkarība no projekta lieluma);
• plānotas teritorijas vizualizācijas (vismaz 3 attēli A3 formātā);

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums sastāv no eksāmena vērtējuma un semināru uzdevuma kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmenu un seminārus novērtē saskaņā ar uzdevumos noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. N. Rottle, K Yocom. Ecological Design. Basics Landscape Architecture. 2011.
2. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, 1996. 80 p.
3. Bells S., Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts meža dienests, LTS International Ltd., 2000. 75 lpp.
4. Dzīves vides kvalitāte. No: Apdzīvotu vietu meži un dārzi. Red.: K. Buivids. Rīga: Zinātne, 1988, 12. -15. lpp.

Papildliteratūra

1. Beer A.R., Higgins C. Environmental Planning for Site Development. A manual for sustainable local planning and design. London: E&FN Spon, 2000. 352 p.
2. Aktuālā savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā. Red. A Auniņš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 162 lpp. http://www.ldf.lv/ upload_file/28934/LDF_rokasgramata_ekrana-vers.pdf
3. Latvijas biotopi. Klasifikators. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2001. 96 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. Pieejams: http:// www.videsvestis.lv
2. Zhou Jin, Shi Sen Review of mining area ecological restoration theory. China Mining, Vol 3, 2004, p. 10-12.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.