Kursa kods Arhi2065

Kredītpunkti 3

Digitālie rīki ainavu projektos IV

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits38

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author lekt.

Artūrs Mengots

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2064, Digitālie rīki ainavu projektos III

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti pamati darbam ar datoru. Tiek apgūts 3d programmas Lumion pielietojums ainavu arhitektūras projektu izstrādē un projektu prezentēšanā. Kā arī studiju kursa ietvaros padziļināti tiks apgūts Adobe Photoshop.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: zināšanas par Lumion programmu, kā arī padziļinātas zināšanas Adobe Photoshop programmas pielietojumā.
•Prasme: savienot vairāku atsevišķu programmu sniegtās iespējas ainavu arhitektūras projektu izstrādei.
•Kompetence: noteikt piemērotāko programmu konkrēto mērķu sasniegšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vizuālā materiāla izstrādāšana un pielietojums ainavu arhitektūrā.
2 Lumion interfeiss.
3 Lumion darbs ar materiāliem.
4 Lumion vizualizāciju izveide. Lumion animēšana.
5 Lumion interaktīva modeļa izveide.
6 Labiekārtojuma plānu noformēšana.
7 Notinumu un griezumu noformēšana.
8 Ainavas izpētes shēmu izveide. Aksiometriskas shēmas.
9 Attēlu montāža: Objektu izgriešana, ēnu pievienošanu, perspektīve.
10 Fotomontāža no 3D modeļa vizualizācijas: kadrēšana, debesu pievienošana, veģetācijas pievienošana, objekta ievietošana ainavā, tekstūras.
11 Fotomontāža no 3D modeļa vizualizācijas: atspulgs ūdenī, gaisma.
12 Vizuālā materiāla noformēšanas stili
13 Posteru izveidošana.
14 Noslēguma darbs.
15 Noslēguma darbs.
16 Noslēguma darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Cordoso C. Mastering lumion 3D. Packt Publishing Ltd. 2014. 286 p.
2. Šaflbotems R. Photoshop soli pa solim. Lielvārde: Lielvārds, 2004. 240 lpp.
3. Haginss B., Proberts I. Digitālā fotogrāfija. Tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.

Papildliteratūra

1. Cantrell B., Michaels W. Digital Drawing for Landscape Architecture. Contemporary Techniques and Tools for Digital Representation in Site Design. Wiley,2015. 317.lpp
2. Amoroso N. Representing Landscapes: Digital. Routledge. 2015, 279lpp

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.