Kursa kods Arhi2048

Kredītpunkti 1

Arhitektūra I-2

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maija Žodziņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst dzīvojamo un publisko ēku konstrukcijas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par klasifikāciju, konstruktīvām shēmām, kompozīciju. Galvenās ēku konstrukcijas : pamatnes, pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumtu nesošās konstrukcijas un segumi. Tiek iepazīstināti ar kursa projekta izstrād.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: 1) Zināšanas par dzīvojamās mājas konstrukcijām, to projektēšanu, konstruktīvām shēmām.
2) Prasmes - izvērtēt telpu nepieciešamību un to nozīmi dzīvojamā ēkā. Prast izstrādāt, noformēt arhitektūras celtniecības rasējumus.
3) Kompetence - iegūtās zināšanas izmantot reālos dzīvojamo ēku projektos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pamatnes gruntis, to nestspēja. Pamatu klasifikācija. Sēšanās šuves.
2 Sienas un karkasi. Masīvās un atvieglotās sienas, to konstruktīvie risinājumi. Paneļu sienas.
3 Pārsegumi: pagrabu, starpstāvu, bēniņu. Konstrukciju izvēle. Siltuma un skaņas izolācijas nodrošināšana.
4 Grīdu konstrukcijas pirmajā stāvā un starpstāvā. Apsildāmās grīdas un to pielietojums.
5 Jumta nesošās konstrukcijas. Bēniņu jumti ar mansarda izbūvi. Savietotie jumti. Ūdens novadīšanas sistēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti praktisko darbu uzdevumi un nokārtota ieskaite; nokārtots - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Noviks J.Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 263 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Šterns H. Jumtu nresošās konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lpp.
4. Neufert Ernest Ernst Architects Data. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Publishing Company, 2000. 636 p.

Papildliteratūra

1. Belindževa-Korkla O. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Rīga: RTU, 2002. 166 lpp.
2. Ambrose James. Building construction and and design. New York, 1992. 403 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".