Kursa kods Arhi2032

Kredītpunkti 2

Ainavu mācība un arhitektūra I

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Kursa anotācija

Vispārējs ievads par ainavu arhitektūras un plānošanas mērķiem, darba saturu un idejām zemes lietošanas plānojuma un dizainā. Jēdziena ainava nozīme ekoloģijā, ģeogrāfijā un citās zinātnes nozarēs. Cilvēka uztvere un ainava. Faktori, kas nosaka ainavas izskatu un attīstību. Ģeogrāfiskie ainavas līmeņi, to sarežģītība un pētījumu mērogi. Ainaviskā pieeja kā metode, tās loma starpdiscilpināros pētījumos. Cilvēka loma ainavas veidošanā. Ainavu tipi to izvietojums un raksturojums. Latvijas ainavas vēsture.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa laikā studenti iegūs un nostiprinās:
• zināšanas par Latvijas ainavas dabas un antropogēnajiem veidotājfaktoriem, dažādiem ainavu tipiem, tiem raksturīgajiem elementiem un telpisko struktūru; zināšanas par ainavu arhitektūrā izmantojamo terminoloģiju;
• prasmes izvērtēt dabas un cilvēka veidoto elementu lomu un nozīmi ainavas estētisko, ekoloģisko, sociālo un funkcionālo īpašību izveidē;
• kompetence veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu;
kompetence strādāt saskaņā ar Latvijas Republikas lietvedības, būvniecības, pieminekļu aizsardzības un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām; kompetence izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Jēdziena ainava saturs.
2 Cilvēka uztvere un ainava.
3 Ainavas veidotājfaktori.
4 Latvijas ainavas attīstības vēsture.
5 Ainavas telpiskā struktūra un elementi.
6 Vizuālās ainavu telpas.
7 Funkcionālās ainavu telpas. Ceļa ainava.
8 Ainavu klasifikācija.
9 Latvijas ainavu rajonēšana.
10 Urbānā ainava.
11 Lauksaimniecības ainava.
12 Ainava pie ūdeņiem.
13 Meža ainava.
14 Kultūrvēsturiskā ainava.
15 Dārzu plānošanas vēsturiskie un mūsdienu stili.
16 Ievads ainavu plānošanā un projektēšanas etapos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pozitīvi novērtēts kontroldarbs: Ainavas definīcijas, attīstības vēsture, uzbūve un struktūra. Ainavas veidotājelementi, vizuālās un funkcionālās ainavu telpas, ainavu klasifikācija, ainavu tipi. Prezentācija un diskusijas seminārā, raksturojot un analizējot ainavu veidotājelementus. Izpildīti, iesniegti un pozitīvi novērtēti novērtēšanai praktiskie darbi. Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā.

Pamatliteratūra

1. Bells S., Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests : LTS International Ltd., 2000. 76 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: RTU, 2001. 219 lpp.
3. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: VAK apvienība "Arkādija", 1995. 397 lpp.
4. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. Ģeomorfoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 206 lpp.

Papildliteratūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp.
2. Melluma A., Leinerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots, 1992. 175 lpp.
3. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1998. 98 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra : arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga : Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
3. Jornal of Landscape ArchitectureJournal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 06.06.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm

Piezīmes

Obligātais kurss LIF profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vide un ūdens saimniecība" pilna laika studijās.