Kursa kods Arhi1031

Kredītpunkti 3

Digitālie rīki ainavu projektos I

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits38

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author lekt.

Artūrs Mengots

Mg. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti pamati darbam ar datoru. Tiek apgūtas, tādas programmas, kā MS Word, MS Excel, MS Power Point, Studiju kursa ietvaros studenti apgūst arī fotografēšanu un foto materiāla apstrādi. Pamatā studentiem jāapgūst rīki kas nepieciešami ainavas izpētē un analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: zināšanas par MS Word, MS Excel, MS Power Point, Adobe Photoshop programu iespējām.
•Prasme: prasmes pielietot MS Word, MS Excel, MS Power Point, Adobe Photoshop ainavu arhitektūras projektu izstrādē.
•Kompetence: kompetence kombinēt MS Word, MS Excel, MS Power Point, Adobe Photoshop programmu sniegtās iespējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Fotoaparāta tehniskais apraksts.Iepazīšanas ar fotoaparāta fotografēšanas režīmiem un tehniskajām iespējām.
2 Apgaismojums.
3 Kompozīcija.
4 Krāsa, faktūra, ritms, līnijas.
5 Nakts fotogrāfija.
6 Ainavas fotogrāfija, ainavas izpēte, skatu punkta izvēle.Panorāmu fotografēšana. Melnbalta fotogrāfija.
7 Datorgrafikas veidi. Rastra grafika, vektorgrafika. Adobe Photoshop programma. Adobe Photoshop redaktora instrumenti.
8 Fotogrāfiju un attēlu apstrādes paņēmieni. Darbs ar slāņiem, slāņu maskas.
9 Vietējā korekcija. Darbs ar teksta objektiem.
10 Attēlu montāža. Panorāmu montāža.
11 Lietojumprogrammas MS Word darba vides raksturojums.Teksta rediģēšana. Attēlu un kartogrāfiskā materiāla ievietošana.
12 MS Excel Programmas darba vides galveno elementu raksturojums.
13 Pamata operācijas ar datiem MS Excel. Darbs ar darba lapām un rediģēšanas rīki un iespējas.
14 Diagrammu izveide un rediģēšana.
15 Pamata rīki MS Power Point.
16 Noslēguma darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Raits M. Digitālā fotogrāfija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 240 lpp.
2. Hedžko Dž. Fotografēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 288 lpp.
3. Haginss B., Proberts I. Digitālā fotogrāfija. Tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.
4. Bucki L.isa A. (2013) Microsoft Word 2013 bible. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Foto Kvartāls FK: [gadagrāmata]. Rīga: KultKom. ISBN 9789934825507 (1). ISSN 2243-6979.
2. Digital Photo. Published by Emap. ISSN 1474-6883. 3. Outdoor photography Publisher:Werner Publishing, Encino, CA. ISBN 0890-5304.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.