Kursa kods Arhi1023

Kredītpunkti 2

Arhitektūra I

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Ievads rūpniecības un sabiedrisko ēku celtniecībā: ražotņu un ēku klasifikācija. Rūpniecības un sabiedrisko ēku tipi, to parametri. Uzņēmumu palīgēkas un telpas. Rūpniecības teritorijas: uzņēmumu izvietojums, ģenerālplāni. Konstruktīvās shēmas un konstrukcijas. Pamati: saliekami, monolīti zem tērauda un dzelzsbetona kolonnām. Vienstāvu ēku tērauda karkass: kolonnas, sijas, kopnes, saites. Vienstāvu ēku dzelzsbetona karkass: kolonnas, sijas, kopnes, saites. Daudzstāvu ēkas. Sienas: vienu, divu un trīskārtu sienu paneļi, "sendviča" paneļi, apšuvumi ar viļņotām loksnēm. Logi, durvis, vārti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas pĒku projektēšanas pamati. Ēku un būvju mezglu risinājumi
• Prasmes izstrādāt būvniecības rasējumus. Pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zināt būvmateriālu īpašības. Pārzināt būtiskās prasības būvēm
• Kompetence izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu Ievērot vides aizsardzības pasākumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads rūpniecības un publisko ēku celtniecībā. Projektēšanas pamatprincipi. Normatīvi. Ēku klasifikācija.
2 Ievads rūpniecības un publisko ēku celtniecībā. Projektēšanas pamatprincipi. Normatīvi. Ēku klasifikācija.
3 Konstruktīvās shēmas. Pamati: lentveida, stabveida zem tērauda un dzelzsbetona kolonnām, pāļi.
4 Rūpniecības uzņēmumu palīgēkas un telpas. Sanitārās sadzīves telpas.
5 Rūpniecības uzņēmumu palīgēkas un telpas. Sanitārās sadzīves telpas.
6 Rūpniecības uzņēmumu palīgēkas to aprēķins. Telpiskais plānojums.
7 Vienstāvu ēku tērauda karkass. Kolonnas, sijas, kopnes, saites.
8 Vienstāvu ēku tērauda gala karkass. Pārsegums.
9 Tērauda kolonnu piestiprinājums pamatam
10 Kopnes ar augšjoslas slīpumu 1,5% un 1: 3,5. Piestiprinājums kolonnai
11 Tērauda rāmju konstrukcijas. Rāmju stiprinājums pamatā
12 Saites starp kolonnām, rāmjiem un kopnēm.
13 Vienstāvu ēku dzelzsbetona karkass. Kolonnas, sijas, kopnes, saites.
14 Gala karkass. Pārsegums.
15 Saliekams daudzstāvu rūpniecības ēku dzelzsbetona karkass
16 kolonnas, rīģeļi, kopnes, saites. Pārsegums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi par mācību vielu.
Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. И.А. Шерешевский. Москва: Архитектура-С, 2005. 167 с.
2. Štrausa S. u.c.. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava, 2008.144 lpp.
3. Zayat K.A. Structural wood detailing in CAD format. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1993. 238 p.

Papildliteratūra

1. Cajs T. u.c. Būvkonstrukcijas. Divos sējumos. Rīga: Zvaigzne, 1988.
2. Ambrose J. Building construction and design. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1992. 403 p.
3. Ambrose J. Building Construction. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1990. 188 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Obligātais kurs VBF pirmā līmeņa profesionālās austākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (nepilna laika).