Kursa kods Arhi1015

Kredītpunkti 1

Zīmēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraĒku arhitektūra161630/08/2011Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kristīne Vugule

Arhitektūras maģistrs

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF būvniecības otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ( nepilna laika) obligātajā B daļā.

Kursa anotācija

Studenti apgūst atsevišķu ģeometrisku ķermeņu konstruktīvo uzbūvi, telpisko izpratni un kompozīciju lapā, horizonta līnijas noteikšanu, perspektīvas satekpunktiem, iepazīstas ar ēnošanas pamatprincipiem - gaismu, pusēnu, pašēnu, krītošo ēnu, gaismas refleksu, ēnojuma štrihu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par zīmēšanas pamatprincipiem
• Prasmes konstruēt un ēnot dažādus ģeometriskus ķermeņus
• Kompetence analizēt dažādu ģeometrisku ķermeņu uzbūvi.

Kursa plāns

1 Kompozīcija lapā. Telpiskā izpratne un kompozīcija lapā. Kuba konstruēšana. 2 lab.d.
2 Ēnošanas pamatprincipi, kuba ēnošana. 2 lab.d.
3 Piramīdas konstruēšana, ēnošana. 2 lab.d.
4 Rotācijas asis, elipse , lodes un cilindra konstruēšana, ēnošana. 2 lab.d.
5 Prizmas konstruēšana, ēnošana. 2 lab.d.
6 Priekšmetu grupas konstruēšana. 2 lab.d.
7 Priekšmetu grupas ēnošana. 2 lab.d.
8 Krēsla konstruēšana. 2 lab.d.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites saņemšanai jābūt izpildītiem un iesniegtiem visiem zīmējumiem.

Pamatliteratūra

1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.