Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Informācijas tehnoloģijas Doktora
Programmas direktors: Ivars Mozga
Akreditēts: 14/05/2013-13/05/2019 Licenzēts: 08/06/2006-13/05/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Absolventi patstāvīgi padziļinājuši zināšanas un izpratni par informācijas tehnoloģiju problēmām, kā arī padziļinājuši zināšanas izvēlētajā pētījumu virzienā un spēj dot savu oriģinālu ieguldījumu tās attīstībā. Absolvējot studiju programmu, absolventi pierāda savu kompetenci zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā, kā arī ar savu zinātniski pētniecisko darba līmeni pierāda spēju iekļauties plašākā zinātniskā kontekstā nacionālajā un starptautiskajā mērogā, efektīvi strādājot individuāli vai dažādās zinātniskajās grupās. Absolventi studiju procesā attīsta kompetenci veikt zinātniskos pētījumus starptautiski citējamu publikāciju līmenī, sniedzot ieguldījumu fakultātes zinātniskajā un akadēmiskajā darbā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
B1 8 6 6 20
B3 32 34 34 100
Zinātniskais darbs       0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
B1 8   6 6 20
B3 22 30 24 24 100
Obligātā daļa         0
2014.rudens 2013.rudens