Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Programmēšana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Gatis Vītols
Akreditēts: 14/05/2013-13/05/2019 Licenzēts: 31/01/2003-13/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Informācijas tehnoloģijas, datorzinātne
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt vispārizglītojošos kursus; apgūt informācijas tehnoloģiju nozares teorētiskos pamatkursus (ievads datorikā, datoru uzbūve, matemātika, fizika, algoritmi un datu struktūras, programminženierija), kuru apgūšana ir obligāts priekšnosacījums profesionālā bakalaura grāda iegūšanai; apgūt informācijas tehnoloģiju nozares profesionālās specializācijas kursus ( www tehnoloģijas, programmēšana, operētājsistēmas, datoru tīkli, datoru tīklu administrēšana, datoru grafika, testēšana, projektu pārvaldība, datu bāzes tehnoloģijas), bez kuriem nav iespējams apgūt informācijas tehnoloģiju nozares studiju kursus; īstenot profesionālās kvalifikācijas praksi 3. un 4. studiju gadā 26 kredītpunkti; izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu 12 kredītpunktu apjomā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 21.75 17.75 21 18 19 19 116.5
Vispārizglītojošie kursi 3     2   3 8
Nozares teorētiskie pamatkursi 10 6 2       18
Nozares profesionālās specializācijas kursi 8 11 17 18 19 16 89
Brīvās izvēles kursi .75 .75         1.5
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara
Pilna laika