Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Programmēšana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Gatis Vītols
Akreditēts: 14/05/2013-13/05/2019 Licenzēts: 13/06/2005-13/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Informācijas tehnoloģijas, datorzinātne
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt vispārizglītojošos kursus; apgūt informācijas tehnoloģiju nozares teorētiskos pamatkursus (ievads datorikā, datoru uzbūve, matemātika, fizika, algoritmi un datu struktūras, programminženierija), kuru apgūšana ir obligāts priekšnosacījums profesionālā bakalaura grāda iegūšanai; apgūt informācijas tehnoloģiju nozares profesionālās specializācijas kursus ( www tehnoloģijas, programmēšana, operētājsistēmas, datoru tīkli, datoru tīklu administrēšana, datoru grafika, testēšana, projektu pārvaldība, datu bāzes tehnoloģijas), bez kuriem nav iespējams apgūt informācijas tehnoloģiju nozares studiju kursus; īstenot profesionālās kvalifikācijas praksi 3. un 4. studiju gadā 26 kredītpunkti; izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu 12 kredītpunktu apjomā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 21.75 17.75 21 18 19 19 116.5
Vispārizglītojošie kursi 3     2   3 8
Nozares teorētiskie pamatkursi 10 6 2       18
Nozares profesionālās specializācijas kursi 8 11 17 18 19 16 89
Brīvās izvēles kursi .75 .75         1.5
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kursu plāns ar aprakstiem
1-sem. B (?)
DatZ1009 Programmēšanas pamati I [DvDz, a; ITIA, p(b): 1.sem] (2)
DatZ2048 Datoru uzbūve I [DvDz, a; ITIA, p(b): 1.sem.] (1.5)
Filz1003 Ētika, estētika [ESAF,ITF, PTF, MF, VBF] (1.5)
InfT1033 Lietojumprogrammatūra [DvDz, a; ITIA, p(b): 1.sem.] (2)
InfT1034 Ievads datorstudijās [DvDz, a; ITIA, p(b): 1. sem.] (4)
Mate2027 Matemātika I [DvDz, a; ITIA, p(b): 1.sem.] (4)
SpoZP001 Sports I [1.sem.] (.75)
ValoP255 Profesionālā angļu valoda I [ITIA, p(b): 1.sem.] (2)
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība [LLU, obl.] (2)
1-sem. Vispārizglītojošie kursi (?)
Filz1003 Ētika, estētika [ESAF,ITF, PTF, MF, VBF] (1.5)
ValoP255 Profesionālā angļu valoda I [ITIA, p(b): 1.sem.] (2)
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība [LLU, obl.] (2)
1-sem. Nozares teorētiskie pamatkursi (?)
DatZ2048 Datoru uzbūve I [DvDz, a; ITIA, p(b): 1.sem.] (1.5)
InfT1034 Ievads datorstudijās [DvDz, a; ITIA, p(b): 1. sem.] (4)
Mate2027 Matemātika I [DvDz, a; ITIA, p(b): 1.sem.] (4)
1-sem. Nozares profesionālās specializācijas kursi (?)
DatZ1009 Programmēšanas pamati I [DvDz, a; ITIA, p(b): 1.sem] (2)
InfT1033 Lietojumprogrammatūra [DvDz, a; ITIA, p(b): 1.sem.] (2)
1-sem. Brīvās izvēles kursi (?)
SpoZP001 Sports I [1.sem.] (.75)
3-sem. B (21.75)
DatZ2004 Datu bāzu tehnoloģijas I [DvDz, a; ITIA, p(b): 3. sem] (2)
DatZ2017 Operētājsistēmas II [DvDz, a; ITIA, p(b): 3. sem] (2)
Ekon2107 Ekonomikas teorija [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (1.5)
Fizi2017 Fizika I [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
DatZ2024 Datoru tīkli I [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem] (2)
InfT2024 Ievads programminženierijā [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (4)
InfT2030 Sistēmu modelēšanas pamati [ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
InfT2033 Programmēšana Windows vidē [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
Mate2010 Diskrētā matemātika [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
Soci2001 Socioloģija [LF, MF, TF, PTF, VBF, ITF] (1.5)
SpoZP003 Sports III [3.sem.] (.75)
3-sem. Vispārizglītojošie kursi (3)
Ekon2107 Ekonomikas teorija [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (1.5)
Soci2001 Socioloģija [LF, MF, TF, PTF, VBF, ITF] (1.5)
3-sem. Nozares teorētiskie pamatkursi (10)
Fizi2017 Fizika I [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
InfT2024 Ievads programminženierijā [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (4)
InfT2030 Sistēmu modelēšanas pamati [ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
Mate2010 Diskrētā matemātika [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
3-sem. Nozares profesionālās specializācijas kursi (8)
DatZ2004 Datu bāzu tehnoloģijas I [DvDz, a; ITIA, p(b): 3. sem] (2)
DatZ2017 Operētājsistēmas II [DvDz, a; ITIA, p(b): 3. sem] (2)
DatZ2024 Datoru tīkli I [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem] (2)
InfT2033 Programmēšana Windows vidē [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
3-sem. Brīvās izvēles kursi (.75)
SpoZP003 Sports III [3.sem.] (.75)
5-sem. B (21)
DatZ3003 Lielās datu bāzes I [DvDz, a; ITIA, p(b): 5. sem] (2)
DatZ3022 Programmēšanas rīki [ITIA, p(b): 5.sem.] (2)
DatZ4004 Web programmēšana [ITIA, p(b): 5.sem.] (4)
DatZ4005 Datortīklu administrēšana I [DvDz, a; ITIA, p(b): 5. sem] (2)
InfT3002 Multimediju tehnoloģijas [DvDz, a; ITIA, p(b): 5.sem.] (2)
InfT3018 Grafiskā lietojumprogrammatūra [ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
InfT3019 Programminženierija [DvDz, a; ITIA, p(b): 5.sem.] (2)
InfT3020 Datoru arhitektūra programmētājiem [ITIA, p(b): 5.sem] (2)
Mate4005 Skaitliskās metodes [DvDz, a; ITIA, p(b): 5.sem.] (2)
5-sem. Nozares teorētiskie pamatkursi (2)
Mate4005 Skaitliskās metodes [DvDz, a; ITIA, p(b): 5.sem.] (2)
5-sem. Nozares profesionālās specializācijas kursi (17)
DatZ2014 WWW tehnoloģijas [DvDz, a; ITIA, p(b): kursa d., 5.sem.] (1)
DatZ2033 Programmēšana [DvDz, a; ITIA, p(b): kursa d. 5.sem.] (1)
DatZ3003 Lielās datu bāzes I [DvDz, a; ITIA, p(b): 5. sem] (2)
DatZ3022 Programmēšanas rīki [ITIA, p(b): 5.sem.] (2)
DatZ4004 Web programmēšana [ITIA, p(b): 5.sem.] (4)
DatZ4005 Datortīklu administrēšana I [DvDz, a; ITIA, p(b): 5. sem] (2)
InfT2027 Programminženierija [Progr. p(b): 3.sem.] (2)
InfT3002 Multimediju tehnoloģijas [DvDz, a; ITIA, p(b): 5.sem.] (2)
InfT3018 Grafiskā lietojumprogrammatūra [ITIA, p(b): 3.sem.] (2)
InfT3019 Programminženierija [DvDz, a; ITIA, p(b): 5.sem.] (2)
InfT3020 Datoru arhitektūra programmētājiem [ITIA, p(b): 5.sem] (2)
7-sem. B (19)
InfT4026 Datu aizsardzība [DvDz, a; ITIA, p(b): 7.sem] (2)
InfT4027 Programmatūras projektu pārvaldība [DvDz, a; ITIA, p(b): 7.sem.] (2)
7-sem. Nozares profesionālās specializācijas kursi (19)
InfT4026 Datu aizsardzība [DvDz, a; ITIA, p(b): 7.sem] (2)
InfT4027 Programmatūras projektu pārvaldība [DvDz, a; ITIA, p(b): 7.sem.] (2)
InfT4032 Bakalaura darbs I [DvDz, a; ITIA, p(b): 7.sem.] (2)
InfTP004 Profesionālās kvalifikācijas prakse II [ITIA, p(b): 7.sem.] (13)