Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Sabiedrības pārvalde [ar.akad.izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Jolanta Millere
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 24/05/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Sabiedrības pārvalde
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj ņemt dalību dažādu dokumentu izstrādāšanā, kā arī analizēt nozares dokumentus. Spēj analītiski novērtēt un operatīvi plānot, vadīt un organizēt savu un komandas darbu. Spēj pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju. Spēj izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes sabiedrības pārvaldē iesaistīto organizāciju efektīvā pārvaldībā. Prot izstrādāt un vadīt projektus publiskās pārvaldes institūcijās. Spēj strādāt paaugstināta stresa situācijās. Spēj organizēt un veidot pozitīvu darba vidi dažādās valsts pārvaldes organizācijās: ministrijās, pašvaldībās, nevalstiskā sektora organizācijās u.c. Spēj produktīvi darboties konsultāciju sniegšanas jomā par publisko sektoru, izvērtēt tā ietekmi uz teritoriju un nozaru attīstību un piedāvāt publiskās pārvaldes problemātikas situāciju risinājumus. Pamatojoties uz padziļinātām zināšanām rīcībpolitikā, spēj attīstīt un pielietot inovatīvas idejas un risinājumus publiskās pārvaldes institūciju darbības efektivitātes celšanai. Profesionāli izprotot lēmumu pieņemšanas un īstenošanas specifiku, spēj identificēt problēmas, kā arī kritiski analizēt sarežģītas situācijas un izstrādāt problēmu risinājumus sabiedrības pārvaldes jomā. Spēj organizēt un nodrošināt operatīvu informācijas apriti, argumentēti diskutēt par valsts un pašvaldību pārvaldes aspektiem, padziļināti izprotot lauku un pilsētu teritoriju specifiku. Spēj iesaistīties visos valsts pārvaldes iestāžu darbības sektoros, kas saistīti ar iestādes administrācijas, personālvadības, iekšējā audita, grāmatvedības u.c. jomu darbības specifiku.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 16 4   18 38
B 4 16 16 2 38
C     4   4
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. Kopā
A 13 7 2   16 38
B 4 8 10 16   38
C     4     4
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens