Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Projektu vadība [ar prof.izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Dina Bite
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 25/04/2006-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Projektu vadība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj patstāvīgi izmantot zināšanas par projektu vadības procesu, kritiski izvērtēt projektu vadības teorijas, metodoloģiskās pieejas, orientējas projektu vadības aktuālajās tendencēs un problemātikā un spēj integrēt dažādu zinātņu nozaru atziņas savā profesionālajā darbībā; Spēj patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju, izvēlēties, pamatot un pielietot attiecīgās projektu vadības metodes un instrumentus dažādos projekta realizācijas posmos; Spēj vadīt dažādu līmeņu un veidu projektus publiskā, privātā un nevalstiskā sektora organizācijās, uzņemas atbildību par resursu vadību projektā, rezultātu ieviešanu un ilgtspēju; Spēj izvērtēt projektu vadības procesus organizācijā un nepieciešamības gadījumā iniciēt un attīstīt jaunas pieejas projektu vadībā; Spēj padziļināti izprast un analizēt sociālos, ekonomiskos un tiesiskos procesus, kas ietekmē projektu vadību. Izprot un pielieto cilvēkresursu vadības un komunikācijas principus organizācijā, konfliktu risināšanas paņēmienus, izprot un pielieto ētikas principus. Spēj sadarboties ar projekta sadarbības partneriem, ieinteresētajām pusēm un jomas profesionāļiem, spēj koordinēt starpdisciplināru sadarbību; Spēj patstāvīgi virzīt savu profesionālo kompetenču attīstību projektu vadībā; Spēj attīstīt un īstenot inovatīvas idejas, izmantojot projektu vadības metodes, tai skaitā darboties sarežģītos un neprognozējamos apstākļos.
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens