Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Dace Kaufmane
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 28/03/2003-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Svešvalodas (angļu, vācu, franču), ekonomika, saskarsmes psiholoģija, komunikācija
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj iegūt un parādīt zināšanas un izpratni par komunikācijas procesu, informācijas apmaiņu un lietišķās komunikācijas stilu angļu valodā, tulkošanas procesu un metodēm profesionālajā jomā, lietišķu sarunu, prezentāciju un terminoloģiju vides, lauksaimniecības, ekonomiskajā un politiskajā jomā. Spēj parādīt zināšanas par uzņēmējdarbības principiem, formām un vidi, tiesībām, vadīšanas principiem un pasākumu organizēšanu. Izprot mārketingu, projektu vadību, starptautiskās ekonomiskās attiecības, un ētiku, ekoloģijas un darba aizsardzības principus un prot pielietot socioloģijas zināšanas un informācijas tehnoloģijas ārējo sakaru struktūrās. Spēj vadīt organizāciju un uzņēmumu sadarbību, strādājot patstāvīgi un komandā, uzņemties vadību un atbildību, izrādīt iniciatīvu, pašizglītoties, organizēt personāla apmācību, efektīvi risināt konfliktus un problēmas, ievērojot lietišķo etiķeti un protokolu starppersonu komunikācijā multikulturālā sabiedrībā. Spēj sagatavot dokumentus, analizēt un novērtēt lietišķu informāciju latviešu un angļu valodā, prezentēt organizāciju dzimtajā valodā un svešvalodās, ievērojot starptautiskās tiesību normas. Spēj pieņemt darbā potenciālos darbiniekus, vadīt ārējo sakaru struktūras publiskajā un privātajā sektorā, izstrādāt un vadīt projektus, izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas. Izprot kvalitātes vadības instrumentus un sistēmas un spēj novērtēt organizāciju ārējo sakaru kvalitāti un perspektīvas, spēj analizēt un novērtēt vietējo politisko un ekonomisko situāciju, identificēt un analizēt problēmas, pirms lēmumu pieņemšanas. Spēj profesionāli komunicēt, argumentēt attiecībās ar sadarbības partneriem. Izprot attiecības organizācijā kā vienotu sistēmu un spēj veidot pozitīvu darba vidi, integrējot dažādu jomu zināšanas lēmumu pieņemšanā atbilstoši kompetencei.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 22.75 21.75 22.75 19.75 21 16 18 22 164
Vispārizglītojošie kursi 8.75 5.75 2.75 3.75 2   2   25
Nozares teorētiskie pamatkursi 4 6 5 4 7 3 11   40
Nozares profesionālās specializācijas kursi 8 8 13 11 9 17 7 22 95
Brīvās izvēles kursi       2 2   2   6
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens