Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra
Programmas direktors: Līga Paula
Akreditēts: 22/05/2013-21/05/2019 Licenzēts: 21/03/2007-21/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Socioloģija
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj parādīt, ka padziļināti pārzina jaunākās teorētiskās nostādnes par sabiedrības struktūru, pārmaiņām sociālajos procesos, par valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora institūciju darbību un to attīstības tendencēm, kā arī politikas veidošanas nosacījumiem dažādu organizāciju darbībā sabiedrības pārvaldes un ilgtspējīgas attīstības telpiskās pieejas kontekstā. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par socioloģijas un ar to saistīto zinātnes nozaru attīstības tendencēm, kā arī socioloģiska pētījuma metodoloģiju un organizēšanas principiem. Spēj identificēt pētāmo problēmu un izvēlēties tai atbilstošas socioloģiskas koncepcijas, datu ieguves un analīzes metodes, kā arī patstāvīgi veikt socioloģisku pētījumu, lai analizētu un risinātu problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā. Spēj patstāvīgi izmantot socioloģiskās zināšanas, argumentēt un pamatot savu viedokli lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos, tajā skaitā risinot starpdisciplināras problēmas. Spēj kritiski izvērtēt pārmaiņas ar sabiedrības attīstību saistītajos sociālajos procesos un to attīstības tendences, identificē sociālo problēmu cēloņus un iespējamās sekas sabiedrībai stratēģiskos attīstības virzienos. Strādājot dažādās sabiedriskā un privātā sektora struktūrās, spēj patstāvīgi organizēt un veikt socioloģiskus pētījumus, izvērtēt pētījumu rezultātus, tos izmantot sabiedriskā sektora struktūru politikas izstrādē un plānošanā, kā arī lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos. Spēj patstāvīgi izmantot sociālo zinātņu pētījumus plānošanas, lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos, analizējot un risinot problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā. Spēj kompetenti izvērtēt sabiedrībā notiekošos procesus, sadarbojoties ar dažādu jomu speciālistiem ilgtspējīgas sabiedrības attīstības kontekstā. Patstāvīgi un starpdisciplinārās komandās spēj veikt zinātnisku izpēti par aktuāliem sociālas dzīves un organizāciju darbības jautājumiem atbilstoši pētnieka profesionālajam standartam.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 11 11 14 30 66
B 6   6   12
C   2     2
Nepilna laika
Daļa 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A 3 11 14 5 25 58
B 6     12   18
C 1 1 1 1 1 5
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens