Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Bakalaura
Programmas direktors: Ginta Kronberga
Akreditēts: 22/05/2013-21/05/2019 Licenzēts: 21/03/2007-21/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Vispārējā socioloģijas teorija un vēsture, mūsdienu socioloģijas teorijas, socioloģijas virzieni, socioloģisko pētījumu metodes
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas socioloģijā par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem procesiem, akcentējot tos, kas saistās ar organizāciju un sabiedrības pārvaldi; Spēj parādīt, ka pārzina aktuālās zinātniskās teorijas un atziņas, kas ļauj izprast un izskaidrot sabiedrībā, īpaši laukos, notiekošos sociālos procesus un likumsakarības; Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un kritisku izpratni par sabiedrības pārvaldes elementiem, īpaši organizāciju izpētes specifiku, daudzveidību un analīzes pieejām; Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, kvalificēti veikt empīriskus sociālus pētījumus, izmantojot kvantitatīvu un kvalitatīvu pētījumu metodoloģijas un organizēšanas principus, kā arī pētījuma rezultātu sagatavošanas un komunicēšanas pamatprasības; Spēj patstāvīgi un komandā izmantot socioloģiskās zināšanas lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos, pielietot veiksmīgas komunikācijas prasmes, lai izskaidrotu un argumentētu savu viedokli; Spēj pastāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, lai pieņemtu lēmumus, risinātu problēmas un sagatavotu priekšlikumus organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā, izvēloties to izpētei atbilstošas socioloģiskas koncepcijas un izpētes pieejas; Spēj kritiski un radoši domāt, organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem, iekļauties publiskā, privātā un nevalstisko organizāciju darbībā un izvērtēt to attīstības tendences; Spēj izvērtēt ar sabiedrības funkcionēšanu saistītos sociālos procesus ilgtspējīgas attīstības kontekstā, un, ievērojot profesionālās ētikas principus, piedalīties šo procesu izpētē un nepieciešamo rekomendāciju izstrādē.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
A 20.75 21.75 20.75 16.75 14 14 4 10 122
B       4 4 6 12 6 32
C             4 4 8
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
A 14 21 10 25 7 8 8 10   10 113
B     2   8 14 8 2 2   36
C           2   8 6   16
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara