Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Pārtikas higiēna Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Anda Valdovska
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 10/12/2003-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Pārtikas higiēna
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: absolvējot programmu, maģistrs spēs parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas izvērtējot pārtikas produktu ražošanu un pārtikas pārstrādes tehnoloģiskos principus, spēs aprakstīt pārtikas uzturvērtību, formulēt pārtikas drošības, nekaitīguma, kvalitātes un higiēnas kritērijus, spēs organizēt kvalitātes sistēmu izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, izklāstīt pārtikas izraisīto slimību novēršanu un organizēt to ierobežošanu. Tāpat maģistri spēs definēt dokumentēšanas juridiskos aspektus un pieņemt lēmumus par pārtikas starptautiskās tirdzniecības nosacījumiem. Prasmes: Profesionālais maģistrs spēs interpretēt pārtikas produktu ražošanas procesā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobioloģiskos procesus, novērtēt mikroorganismu attīstības modelēšanas programmas, varēs izskaidrot dažādu pārtikas produktu defektu cēloņus un novēršanas iespējas, kā arī spēs identificēt un novērtēt kritiskos kontroles punktus pārtikas kvalitātes nodrošināšanas sistēmās. Kompetence: Maģistrs spēs novērtēt pārtikas produktu tehnoloģiskos procesus, organizēt nekaitīgas pārtikas ražošanu, kā arī pārtikas uzņēmumos ieviest un uzturēt pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. Kopā
A 6 4 27 37
B   6   6
C   2   2
2016.rudens 2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara
Nepilna laika