Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Ilmārs Dūrītis
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 21/03/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Veterinārmedicīna
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Veterinārārsta kvalifikācijas pretendentam jāiegūst atbilstošas zināšanas zinātnēs, uz kurām balstās veterinārārsta darbs; zināšanas par veselu dzīvnieku organisma struktūru un funkcijām, par to audzēšanu, pavairošanu, turēšanas higiēnu un ēdināšanu; zināšanas par dzīvnieku aizsardzību un labturību; zināšanas par dzīvnieku slimību cēloņiem, dabu, norisi, diagnostiku un ārstēšanu, ieskaitot speciālas zināšanas par slimībām, kuras var tikt pārnestas no dzīvniekiem uz cilvēkiem; zināšanas preventīvajā medicīnā; zināšanas par dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu higiēnu visos tās ražošanas posmos; zināšanas veterinārmedicīnas likumdošanā; pietiekošu klīnisko un cita veida praktisko pieredzi, kā arī jānokārto valsts gala pārbaudījumi
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. 11-sem. 12-sem. Kopā
B 20.75 21.75 20.75 20.75 20 20 20 20 20 20 20 20 244
Vispārizglītojošie kursi 16.75 11.25 2.75 .75                 31.5
Nozares teorētiskie pamatkursi 4 10.5 16 19 10.5 4     3       67
Nozares profesionālās specializācijas kursi     1 2 8.5 15 18 20 18.5 19 20 20 142
Brīvās izvēles kursi     1 1 1 1 2   1.5 1     8.5
2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara
Pilna laika