Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Uzturzinātne Maģistra
Programmas direktors: Inga Ciproviča
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 11/04/2005-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Dabas zinātnes – ķīmija, bioloģija; pārtikas zinātnes – pārtikas tehnoloģija, pārtikas drošums, uzturs; veselības zinātnes – medicīna, sabiedrības veselība, uzturzinātne
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas un pētnieciskās iemaņas uztura, pārtikas tehnoloģijas, pārtikas ķīmijas, fizioloģijas, klīniskās uzturzinātnes, toksikoloģijas un uzturpolitikas jomās; spēj argumentēt, analizēt, kritiski vērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību riska mazināšanai Pasaules Veselības Organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķu īstenošanai; spēj patstāvīgi formulēt zinātniskas problēmas un integrēt dažādu jomu zināšanas pētnieciskā darba izstrādei uzturzinātnē.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 14 16 16 20 66
B 5 5 4   14
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens
Pilna laika