Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Ingrīda Millere
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 28/03/2003-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Ēdināšanas uzņēmumu un viesnīcu darba plānošana, organizēšana un vadīšana kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai; ēdināšanas uzņēmumu tehnoloģisko procesu projektēšana un vadīšana
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj izmantot iegūtās zināšanas viesmīlības uzņēmumu vadības funkcionālajās sfērās; spēj pielietot un sistematizēt teorētiskās zināšanas viesmīlības nozares aktuālo problēmu risināšanā; spēj aprobēt praksē teorētiskās atziņas viesnīcu un ēdināšanas vadītājiem nepieciešamo kompetenču attīstīšanai un patstāvīgai bakalaura darba izstrādei.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 20.5 19.5 21.75 18.75 22 20 26 18 166.5
Vispārizglītojošie kursi 5.5 3.5 1.5 1.5 4.5   2   18.5
Nozares teorētiskie pamatkursi 13 8 7.5   5.5 3.5 6   43.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi 1 7 12 16.5 10 14.5 16 18 95
Brīvās izvēles kursi 1 1 .75 .75 2 2 2   9.5
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 7.5 16.5 10.5 17.5 12.5 15 11 27.5 14 24 156
Vispārizglītojošie kursi 3.5 3.5 5.5 5     1   2   20.5
Nozares teorētiskie pamatkursi 4 10 5 7.5 2.5 1 5 5 1.5   41.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi   3   5 10 12 3 20.5 10.5 24 88
Brīvās izvēles kursi           2 2 2     6
2016.rudens 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara
Pilna laika Nepilna laika