Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Pārtikas zinātne Doktora
Programmas direktors: Daina Kārkliņa
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 25/11/2009-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj padziļināti izprast aktuālās problēmas un galvenās atziņas pārtikas zinātnē, pārvaldīt pētījumu metodoloģiju un modernās pētniecības metodes pārtikas zinātnē; spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskajiem pētījumiem atbilstošas metodes, veikt teorētisko materiālu analīzi un praktiskus pētījumus pārtikas zinātnē, attīstīt jaunas idejas un īstenot tās praksē; spēj starptautiski prezentēt un sagatavot iegūto pētījumu rezultātus publicēšanai, komunicēt ar citiem zinātniekiem un sabiedrību par pārtikas zinātnes jautājumiem; spēj kritiski vērtēt un analizēt pētījumos iegūtos rezultātus un izvirzīt jaunas idejas, spēj sagatavot, īstenot un vadīt zinātniskus projektus, tai skaitā starptautiskos.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
B1 8 6 6 20
B3 32 34 34 100
Obligātā daļa       0
Zinātniskais darbs       0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
B1 4 4 6 6 20
B3 26 26 24 24 100
Obligātā daļa         0
Zinātniskais darbs         0
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara