Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Pārtikas zinātne Maģistra
Programmas direktors: Tatjana Ķince
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 25/11/2009-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Pārtikas zinātne – dabas vielu ķīmija, pārtikas kvalitāte, pārtikas drošība un nekaitīgums, jaunā pārtika, pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes, pārtikas produktu inovatīvā attīstība, informatīvās tehnoloģijas pārtikas zinātnē
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj padziļināti izprast pārtikas zinātnes teorētiskās atziņas un pielietot praksē iegūtās zināšanas pārtikas kvalitātes un drošības novērtēšanā, pārtikas produktu fizikāli-ķīmiskās, mikrobioloģiskās un sensorās analīžu metodēs, jaunās pārtikas (ģenētiski modificētā pārtika, funkcionālā pārtika, u.c.) tendencēs pasaulē, pārtikas produktu ekonomiskajā novērtējumā; spēj analizēt, argumentēt un pielietot teorētiskās atziņas un praktiskās iemaņas konkrētas pārtikas zinātnes problēmas izpētē, patstāvīgi izstrādājot maģistra darbu.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 15 20.5 11.5 25 72
B 5   4   9
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A 12 12 11.5 3.5 6   45
B 1   2 7   25 35
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara
Pilna laika Nepilna laika