Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Pārtikas zinības Bakalaura
Programmas direktors: Dace Kļava
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 21/03/2007-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Dabas zinātnes - ķīmija, fizika, matemātika un bioloģija; Pārtikas zinātne - pārtikas ķīmija, pārtikas mikrobioloģija un biotehnoloģija, pārtikas procesi un iekārtas, pārtikas produktu tehnoloģijas un kvalitāte
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj pielietot ķīmijas, matemātikas, fizikas un bioloģijas zināšanas pārtikas zinātnes atziņu izpratnei; spēj izmantot teorētisko kursu atziņas pārtikas izejvielu pārstrādē; spēj izprast pētnieciskā darba pamatus un jauno produktu ražošanas ekonomiku un marketingu; spēj pielietot fizikāli-ķīmiskās, mikrobioloģiskās un sensorās metodes pārtikas produktu analīzē; spēj veikt pētījumos iegūto datu analīzi un patstāvīgi izstrādāt bakalaura darbu.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
A 19 17 20 9 4.5       69.5
B 1 3   10.5 14.5 20.5 18.5 20 88
C 1 1 2.75 .75 2 2     9.5
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara
Pilna laika