Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Doktora
Programmas direktors: Uldis Spulle
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 04/03/2000-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas par jaunākajiem atklājumiem koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē, izmantotajām pētījumu metodēm un pētījumu rezultātu praktiskās izmantošananas iespējām. Prasmes sastādīt un realizēt pētījumu gaitu, apkopot, analizēt un izmantot iegūtās zināšanas koksnes materiālu un tehnoloģiju jomā, kā arī publicēt augstas citējamības publikācijas. Kompetence veikt izpēti koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē, patstāvīgi izstrādāt jaunu izpētes virzienu ilgtspējīgas zinātnieka karjeras izveidē.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
B1 8 6 6 20
B3 32 34 34 100
Obligātā daļa       0
Zinātniskais darbs       0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
B1 8 6   6 20
B3 22 24 30 24 100
Obligātā daļa         0
Zinātniskais darbs         0
2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara