Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Koksnes materiāli un tehnoloģija Maģistra
Programmas direktors: Uldis Spulle
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 03/04/2007-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Mežzinātnes, materiālu un inženierzinātnes
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas par jaunākajiem atzinumiem koksnes materiālu un tehnoloģiju jomā, izpētes un datu analīzes metodēm, informācijas ievākšanu un izmantošanu gan teorētiskā, gan arī praktiskā aspektā. Prasmes praktiski pētīt, apkopot, analizēt un izmantot datus, kas saistīti ar koksnes materiālu un to apstrādes tehnoloģiju aktuāliem jautājumiem. Kompetence orientēties koksnes materiālu un tehnoloģiju izpētes teorētiskajos un praktiskajos aspektos.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 9.5 14 15 19.5 58
B 6 6 5   17
C   5     5
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
A 2 5 4 4.5 5 12 11 10 53.5
B 2 4   3   4   4 17
C   3 4 3         10
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens