Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Meža darbi un tehnika Maģistra
Programmas direktors: Aleksandrs Saveļjevs
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 15/02/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Mežizstrādes tehnika un tehnoloģija
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt meža politiku, meža ekoloģiju, meža ģeogrāfiju, koksnes zinātnes speckursu, meža vērtību, pētījumu metodoloģijas padziļināto kursu, ES meža nozares stratēģiju kā vispārējos studiju kursus; apgūt mežizstrādes procesu teoriju, meža mašīnu konstruēšanas pamatus, mašīnu ietekmi uz meža ekosistēmu kā speciālos studiju kursus; veikt pētniecības praksi; nokārtot maģistra speciālo kursu eksāmenus mežizstrādē; izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 9.5 14 15 19.5 58
B 6 6 5   17
C   4     4
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
A 2 5 4 4.5 5 12 11 10 53.5
B 2 4   3   4   4 17
C   3 4 3         10
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara