Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Meža ekoloģija un mežkopība Maģistra
Programmas direktors: Olga Miezīte
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 03/04/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Meža ekoloģija un mežkopība, dendroloģija, meža ģenētika un selekcija, meža botānika, meža atjaunošana, meža taksācija un ierīcība, medību saimniecība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Iegūt zināšanas par zinātniski pētnieciskiem darba posmiem un to organizēšanu, pētījuma dizaina izstrādi, konkrētu tematu izvirzīšanu un strukturēšanu, informācijas matemātisko apstrādi un interpretāciju, maģistra darba rakstīšanu un aizstāvēšanu. Iegūt prasmi patstāvīgi analizēt komandas darba un klientu centrētas darbības mūsdienīgus nosacījumus, lai organizētu pozitīvu mikroklimatu darba grupā. Veidot prasmi meklēt, apstrādāt zinātnisko informāciju, plānot un veikt eksperimentus, izmantot un pielietot matemātiskās apstrādes piemērotākās metodes, interpretēt iegūtos rezultātus, izstrādās priekšlikumus to izmantošanai. Izvērtēt iegūto zināšanu lomu profesionālajā pilnveidē un pozitīva mikroklimata veidošanā darba vidē, kā arī kompetenti rīkoties problēmsituācijās un patstāvīgi pieņemt lēmumus, formulēt un analizēt zinātniskās un profesionālās problēmas, rezultātu saturiskai skaidrošanai.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 9.5 14 15 19.5 58
B 6 6 5   17
C   5     5
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A 2 5 4 4.5 5 12 32.5
B 2 4   3   4 13
C   3 4 3     10
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens