Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Uldis Spulle
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 04/06/2008-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Inženierzinības un materiālzinības
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas par koksnes materiāliem, to īpašībām un galvenajiem izmatošanas veidiem. Prasmes izraudzītajiem koksnes materiālam izvēlēties un izstrādāt atbilstošu tehnoloģiju, izveidot biznesa plānu izstrādātās tehnoloģijas realizācijai. Kompetence patstāvīgi vadīt izveidoto uzņēmumu, attīstīt jaunus koksnes produktus un izstrādāt mārketinga plānu to sekmīgai virzīšanai tirgū.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 18.75 22.75 18.25 24.25 19 20 17 24 164
Vispārizglītojošie kursi 5 12 3 3         23
Nozares teorētiskie pamatkursi 9 5 13 4 5   2   38
Nozares profesionālās specializācijas kursi 4 5 1.5 15.5 11.5 17 10.5 24 89
Brīvās izvēles kursi .75 .75 .75 1.75 2.5 3 4.5   14
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens