Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Agris Zimelis
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 12/12/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Mežizstrāde – cirsmu darbi un kokmateriālu transports
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt matemātiku, fiziku, datorapmācību, teorētisko mehāniku, operāciju pētīšanu un pētījumu metodoloģiju kā fundamentālos studiju kursus; apgūt mērniecību, tehnisko grafiku, mašīnmācību, enerģētiku, vilcējmašīnas un mašīnu ekspluatāciju kā profila akadēmiskos kursus; apgūt botāniku, dendroloģiju, meža augsnes, koksnes mācību, mežkopību, ekoloģiju un vides aizsardzību, meža taksāciju un ierīcību, cirsmu darbus kā uzņēmējdarbības studiju kursus; veikt teorētisko zināšanu nostiprinošas mācību prakses mērniecībā, mežsaimniecībā, motorinstrumentu izmantošanā mežsaimniecībā, meža taksācijā un ierīcībā, vilcējmašīnu apguvē un mežizstrādē (12 kredītpunkti); cirsmu darbu, organizācijas un ekonomikas praksē ražošanas uzņēmumos iegūt mežsaimniecības inženiera darbā nepieciešamās praktiskās zināšanas (14 kredītpunkti); izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu (12 kredītpunkti)
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 17.25 23.75 19.75 25.25 19.5 21 17.5 20 164
Vispārizglītojošie kursi 5 6 3 6         20
Nozares teorētiskie pamatkursi 10 8 3.5   10.5 2.5 2 1.5 38
Nozares profesionālās specializācijas kursi 1.5 9 12.5 17.5 5 16.5 14 20 96
Brīvās izvēles kursi .75 .75 .75 1.75 3 3     10
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
Vispārizglītojošie kursi 7.5 5 8 2 1.5 1 3.5   1.5 2 32
Nozares teorētiskie pamatkursi 5.5 7.5 1.5 6 11 12 6.5 9.5 12.5 10.5 82.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi     2   2 3 2 7.5 3 26 45.5
Brīvās izvēles kursi           2         2
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens