Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Zane Beitere-Šeļegovska
Akreditēts: 14/04/2016-04/06/2019 Licenzēts: 14/04/2016-04/06/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par produktu un to kolekciju projektēšanu un izstrādi, materiālu un tehnoloģiju izmantošanu, produktu dizaina un tirgus tendencēm, produktu dizaina jomas tehniskajiem un darba drošības noteikumiem, mazo un vidējo uzņēmumu organizēšanu un vadīšanu, sadarbības veidošanu un īstenošanu, savu un citu personu profesionālo pilnveidi Prasmes: spēj kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt savas zināšanas dizainera profesijai atbilstošā profesionālā, IT, sociālā, dabas un humanitārā jomā; izmantojot apgūto teoriju, spēj radoši/inovatīvi veikt profesionālu un pētniecisku darbību par produktu dizaina, tehnoloģiju, materiālu un tirgus attīstības tendencēm, lietot progresīvas projektēšanas tehnoloģijas, vadīt produktu izstrādi; spēj sekmīgi strādāt individuāli un komandā, sadarboties ar nozares profesionāliem un sabiedrību/klientiem; spēj izvērtēt savas un citu profesionālās pilnveides nepieciešamību; Kompetence: radoši un patstāvīgi domāt, veikt izpēti produktu ideju attīstīšanai, kā arī veikt pētījumus un īstenot/uzlabot produktu ieviešanu tirgū; projektēt un izstrādāt atsevišķus produktus un to kolekcijas vai vadīt šo darbu, ievērojot dizaina principus, darba drošību un ekoloģijas prasības, nozares standartus, tehniskos noteikumus, likumdošanu un citus ar nozari saistītos dokumentus un tirgus/dizaina attīstības tendences; patstāvīgi un atbildīgi pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, izvērtējot un prognozējot attīstību nozarē; organizēt, izvērtēt un/vai vadīt darbu uzņēmumā, administrēt līgumus un uzņēmuma dokumentāciju vai veidot un vadīt mazo/vidējo uzņēmumu; konsultēt par produktu dizaina, tehnoloģiju, materiālu un tirgus attīstības tendencēm.