Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Silvija Reihmane
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 26/07/2012-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Informat: Pedagoģija, psiholoģija, mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība, informātika
Vizual: Pedagoģija, psiholoģija, mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība, vizuālā māksla
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
Informat Zināšanas: spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, didaktikā, pētījumu metodoloģijā, mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības un informātikas/vizuālās mākslas metodikā un zinībās, IT pielietojumā izglītībā un kritisku izpratni par kopveseluma pieeju pedagoģisko problēmu risināšanā. Prasmes: spēj īstenot izglītības programmas mācību priekšmetu ietvaros; organizēt un vadīt mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai; nodrošināt pozitīvu un atbalstošu saskarsmi audzēkņu zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai; analizēt un vērtēt audzēkņu iegūtās zināšanas un prasmes; veidot audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību izglītības procesā; sadarboties ar skolēniem, ģimenēm/aizbildņiem, kolēģiem; izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību un audzināšanas darbam; analizēt un vērtēt sevi un savu profesionālo darbību un izdarīt secinājumus tās pilnveidei; izprast un apzināties mūžizglītības nepieciešamību; formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus zinātniski pētnieciskajos darbos, izstrādājot un aizstāvot kursa darbus un bakalaura darbu, kas ietver pedagoģisku pētījumu saistībā ar mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības un informātikas/ vizuālās mākslas mācībām skolā, tos prezentēt un argumentēti diskutēt par tiem. Kompetences: spēj argumentēt un risināt problēmas izglītībā un mācību priekšmetu metodikā, pieņemt lēmumus un risināt problēmas skolotāja darbā, parādīt, ka izprot skolotāja profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties izglītības jomas attīstībā.
Vizual Zināšanas: spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, didaktikā, pētījumu metodoloģijā, mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības un informātikas/vizuālās mākslas metodikā un zinībās, IT pielietojumā izglītībā un kritisku izpratni par kopveseluma pieeju pedagoģisko problēmu risināšanā. Prasmes: spēj īstenot izglītības programmas mācību priekšmetu ietvaros; organizēt un vadīt mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai; nodrošināt pozitīvu un atbalstošu saskarsmi audzēkņu zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai; analizēt un vērtēt audzēkņu iegūtās zināšanas un prasmes; veidot audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību izglītības procesā; sadarboties ar skolēniem, ģimenēm/aizbildņiem, kolēģiem; izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību un audzināšanas darbam; analizēt un vērtēt sevi un savu profesionālo darbību un izdarīt secinājumus tās pilnveidei; izprast un apzināties mūžizglītības nepieciešamību; formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus zinātniski pētnieciskajos darbos, izstrādājot un aizstāvot kursa darbus un bakalaura darbu, kas ietver pedagoģisku pētījumu saistībā ar mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības un informātikas/ vizuālās mākslas mācībām skolā, tos prezentēt un argumentēti diskutēt par tiem. Kompetences: spēj argumentēt un risināt problēmas izglītībā un mācību priekšmetu metodikā, pieņemt lēmumus un risināt problēmas skolotāja darbā, parādīt, ka izprot skolotāja profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties izglītības jomas attīstībā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 21.75 20.75 20.75 20.75 20 20.5 12 28 164.5
Vispārizglītojošie kursi 10 5 2     2   1 20
Nozares teorētiskie pamatkursi 2 6 6 7 3.5 5 3 2 34.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi 8 9 10 11 14.5 13.5 9 25 100
Brīvās izvēles kursi 1.75 .75 2.75 2.75 2       10
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 16.5 16 16.5 16 16.5 16.5 11.5 17 10 25 161.5
Vispārizglītojošie kursi 5.5 7.5 2 3 2       2   22
Nozares teorētiskie pamatkursi 4 2 6 3 4.5 4 1 7 6   37.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi 7 6.5 8.5 10 10 12.5 10.5 10 2 25 102
Brīvās izvēles kursi             2 2 2   6
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara