Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Tehniskais eksperts Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Ruslans Šmigins
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 19/03/2009-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Metroloģija, tolerances, mašīnu uzbūves īpatnības, konstruēšanas principi, remonta tehnoloģijas, spēkratu elektrosistēmu uzbūve, hidropiedziņa, pneimatika, spēkratos pielietojamie ekspluatācijas materiāli, tehniskā testēšana, vērtēšana un ekspertīze, spēkratu teorijas pielietošana eksperta praksē
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par spēkratu tehniskās ekspertīzes veikšanas procesu, ekspertīzes metodiku, izmantotajiem līdzekļiem, Latvijas un Eiropas pašreizējām un perspektīvām metodēm un virzieniem sauszemes transportlīdzekļu vērtēšanā, tehniskajā ekspertīzē un remonta izmaksu noteikšanā. Prasmes: spēj parādīt prasmes izvēlēties spēkratu ekspertīzes veikšanai nepieciešamos materiālus un racionālas metodes, realizēt uzņēmējdarbību sauszemes transportlīdzekļu tehniskajā ekspertīzē, apkalpot, uzturēt, un pilnveidot tehniskās ekspertīzes procesu, orientēties sauszemes transportlīdzekļu vērtības noteikšanas kārtībā, kā arī veikt transportlīdzekļa ekspertīzi un situāciju analīzi pēc ceļu satiksmes negadījuma vai tā atteices gadījumos. Kompetences: patstāvīgi orientēties likumdošanā par tehniskā eksperta pienākumiem un tiesībām, raksturot tehniskā vērtētāja un eksperta rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma, risināt jautājumus par detaļu vai mezglu atteices cēloņiem, kā arī radīt jaunas un radošas pieejas šo uzdevumu risināšanā Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. Kopā
B     6.5 9 18 33.5
Vispārizglītojošie kursi 14.5 9 6     29.5
Nozares kursi 5.5 11 5.5 11   33
Brīvās izvēles kursi     2   5 7
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
B 18.5 17 15 17 14 16 97.5
Vispārizglītojošie kursi 12 10 4   4 1 31
Nozares kursi 6.5 7 11 17 10 15 66.5
Brīvās izvēles kursi       2 2   4
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens