Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Inita Soika
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 10/10/2006-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Pedagoģija, psiholoģija, karjeras konsultēšana
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni, kuras atbilst izglītības zinātnes nozares un karjeras attīstības atbalsta jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, īstenojot karjeras attīstības atbalstu mūžizglītības kontekstā. Prasmes: spēj: patstāvīgi izmantot teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificētas profesionālas funkcijas un pētniecisku darbību karjeras attīstības atbalsta jomā; sniegt argumentētus izskaidrojumus un diskutēt par sarežģītiem un sistēmiskiem karjeras attīstības atbalsta (t.sk. informēšanas, izglītošanas un konsultēšanas) aspektiem gan ar nozares speciālistiem, gan sabiedrību; patstāvīgi virzīt savu profesionālo kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, ieviest inovācijas karjeras attīstības atbalsta jomā. Kompetence: spēj: analizēt, sintezēt un izmantot zināšanas un prasmes, kuras apgūtas visos maģistra studiju programmas iekļautajos studiju kursos, jaunās situācijās un atšķirīgos veidos, veicot karjeras konsultanta darbu; patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas karjeras attīstības atbalsta problēmas; pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi; integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un profesionālās darbības metožu attīstībā un pētniecībā; parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz katru klientu individuāli un sabiedrību kopumā; organizēt un sniegt karjeras attīstības atbalstu multikulturālā vidē.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 12 6   2 20
B 4 8 20 16 48
C 4 4   2 10
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. Kopā
A 14 6   4 2 26
B 2 10 16 12 14 54
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens