Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Profesionālās izglītības skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Inga Andersone-Penčuka
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 19/10/2005-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Pedagoģija, psiholoģija, praktiskā arodpedagoģija
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: pārzina profesionālās izglītības programmu reglamentējošo dokumentāciju, izprot pedagoģiskā procesa, mācību, metodiskā un audzināšanas darba organizāciju, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģiju; pārzina profesionālās izglītības un darba tirgus attīstības tendences; izprot personīgās un audzēkņu karjeras attīstības iespējas mūžizglītības kontekstā; pārzina jaunākās informācijas tehnoloģiju tendences un tehnoloģiskās iespējas profesijā. Prasmes: prot teorētiskajās studijās gūtās zināšanas izmantot darbā; spēj organizēt, analizēt un izvērtēt mācību, metodisko un audzināšanas darbu pedagoģisko mērķu sasniegšanai; prot izmantot vienotu starppriekšmetu pieeju mācību procesā un atsegt saikni starp karjeras izaugsmes iespējām un apgūstamo izglītības programmu izvēlētajā nozarē; prot analizēt izvērtēt un veicināt audzēkņu mācību darba sasniegumus; prot motivēt un veicināt audzēkņus konkurētspēju darba tirgū; prot konkurences apstākļos mērķtiecīgi veidot karjeru un ir gatavs iesaistīties mūžizglītībā. Kompetences: spēj patstāvīgi izmantot studijās gūtās zināšanas; spēj atbildīgi kritiski analītiski risināt pedagoģiska rakstura problēmas, tās teorētiski un empīriski pamatot; spēj organizēt, analizēt un izvērtēt mācību, metodisko un audzināšanas darbu; pedagoģisko mērķu sasniegšanai spēj izvērtēt, izskaidrot, radoši un elastīgi realizēt mācību priekšmeta saturu; spēj izmantot vienotu starppriekšmetu pieeju mācību procesā un atsegt saikni starp karjeras izaugsmes iespējām un izvēlētajā nozarē apgūstamo izglītības programmu; spēj vadīt audzēkņu kvalifikācijas un zinātniskos darbus, sagatavot audzēkņus.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. Kopā
B 15 16 14.5 12.5 18 76
Vispārizglītojošie kursi 6 2 8.5 2 2 20.5
Nozares kursi 9 14 6 10.5 16 55.5
Brīvās izvēles kursi     2 2 2 6
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara