Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Daina Kanaška
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 20/09/2005-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Inženierzinātne – mašīnzinātne; mašīnu projektēšana un mašīnbūves tehnoloģija
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Pēc studiju programmas apguves absolventam būs: zināšanas un izpratne par mašīnu un iekārtu konstruēšanu, konstruktīviem un tehnoloģiskajiem aprēķiniem, automatizētās projektēšanas sistēmām, mašīnbūves un metālapstrādes tehnoloģijām, materiāliem, kvalitātes sistēmu, tehnoloģiskajām iekārtām un to darbības principiem, ražošanas procesa organizēšanu vadīšanu un uzņēmējdarbību; prasmes pielietot apgūtās zināšanas mašīnu projektēšanā: prot sagatavot tehnisko dokumentāciju; veikt mašīnu, mehānismu, mezglu, detaļu stiprības aprēķinus; lietot darba izpildei nepieciešamos mehānikas nozares normatīvos aktus, tehnisko dokumentāciju un standartus; veikt aprēķinu un projektēšanas darbus ar datorprogrammām; māk pielietot progresīvās jaunrades metodes jaunu produktu radīšanas un esošo pilnveidošanā. Prot veikt ražošanas procesu un produktu ekonomisko analīzi, izstrādāt detaļu izgatavošanas un mašīnu apkalpošanas tehnoloģijas, prot izstrādāt kontroles tehnoloģijas, pielietot kvalitātes vadības sistēmas atzinumus; kompetences risināt mašīnu, mehānismu, mezglu konstruēšanas un izgatavošanas tehnoloģiju jautājumus, spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, izstrādāt inovatīvus produktus, risināt problēmsituācijas, komunicēties ar darbabiedriem un klientiem, radoši pieiet darbam, organizēt vadāmos ražīgam darbam, gatavs pilnveidoties profesionāli un intelektuāli, spēj uzņemties atbildību.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 23.25 18.75 22.75 20.75 20 20 23 20 168.5
Vispārizglītojošie kursi 8 2 3 4   3     20
Nozares teorētiskie pamatkursi 12 12 6.5 4 3       37.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi 1.5 4 10.5 12 17 17 19 20 101
Brīvās izvēles kursi 1.75 .75 2.75 .75     4   10
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 16 20 9.5 15.5 14.5 21.5 8 16.5 15 17.5 154
Vispārizglītojošie kursi 6 4   1.5 3   1.5 1.5   2.5 20
Nozares teorētiskie pamatkursi 8.5 13 7.5 1.5 2.5 3         36
Nozares profesionālās specializācijas kursi 1.5 3 2 12.5 9 18.5 6.5 15 15 15 98
Brīvās izvēles kursi 1.5   1     2 2     1 7.5
2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens
Pilna laika Nepilna laika