Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Raimunds Šeļegovskis
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 21/03/2003-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Enerģētika, Lauksaimniecības enerģētika, specializācija - Energoapgāde, Energoekonomika
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par elektroenerģijas un siltumenerģijas procesiem, iekārtām un to darbības principiem, Latvijas pašreizējām un perspektīvām prasībām rūpniecisko un lauksaimniecisko tehnoloģiju energoapgādē un enerģijas racionālā izmantošanā. Prasmes: spēj parādīt prasmes izvēlēties tehnoloģijām atbilstošas energoiekārtas, to darba, ekspluatācijas un energoekonomiskos parametrus, izvēlēties racionālus energoiekārtu darbības režīmus, veikt enerģijas patēriņa datorizēto uzskaiti un bilances novērtēšanu; veikt enerģētisko objektu un sistēmu projektēšanu un ekspluatāciju, realizēt uzņēmējdarbību enerģētikā, apkalpot, izstrādāt, regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas; izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus energoapgādē un enerģijas izmantošanā. Kompetences: risināt aktuālus enerģijas ražošanas, racionālas izmantošanas un modernu energoapgādes tehnoloģiju ieviešanas jautājumus, veikt menedžmenta, valsts pārvaldes un pašvaldību amatu uzdevumus, kas saistīti ar enerģētikas jomu, kā arī radīt jaunas radošas pieejas šo uzdevumu veikšanā Latvijas un ES attīstības kontekstā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 21.75 20.75 20.75 20.75 20 20 20 20 164
Vispārizglītojošie kursi 7 2 3.5 5.5 2 1     21
Nozares teorētiskie pamatkursi 13 6 11.5 2.5     1.5   34.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi   12 5 12 15 19 15.5 20 98.5
Brīvās izvēles kursi 1.75 .75 .75 .75 3   3   10
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 16 16 16 16 13 13 16 16 11 20 153
Vispārizglītojošie kursi 9 4 2 1.5 2.5   2 2 4   27
Nozares teorētiskie pamatkursi 6 6 6.5 4 7   1.5       31
Nozares profesionālās specializācijas kursi 1 6 7.5 10.5 3.5 13 12.5 14 7 20 95
Brīvās izvēles kursi         3 3         6
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara