Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Pedagoģija Doktora
Programmas direktors: Baiba Briede
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 19/04/2006-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: izprot aktuālo teorētisko un empīrisko pētījumu metodoloģiju un zinātnes valodu; pārzina zinātniskās datu bāzes; sistēmiski izprot problēmas un teorijas pētījuma jomā; izprot teorētisko un praktisko novitāšu un starpnozaru pētījumu nozīmi pedagoģijas zinātnē. Prasmes: spēj atbildīgi veikt teorētisko un empīrisko pētījumu, sadarbojoties ar vadītāju un pārējām iesaistītajām personām; patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties pētījumu metodes; prezentēt pētījumu rezultātus vietējās un starptautiskās konferencēs, semināros, simpozijos un diskutēt par tiem; veidot jaunas zināšanas un izpratni par tām un esošām zināšanām un to izmantošanu praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamas publikācijas; komunicēt par pedagoģijas nozari ar zinātniekiem un sabiedrību; patstāvīgi paaugstināt zinātnisko kvalifikāciju; īstenot zinātniskus projektus izglītībā atzīstamā starptautiskā līmenī; vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus izglītībā institucionālā līmenī. Kompetence: spēj patstāvīgi izvirzīt inovatīvas pētījumu idejas un tās kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt pedagoģijas un starpnozaru kontekstā; spēj atbildīgi veikt nozīmīgus zinātniskos pētījumus, veicinot inovāciju ieviešanu, īpaši lauku kopienu ilgtspējīgai attīstībai; spēj plānot, strukturēt un vadīt zinātniskus projektus; vadīt zinātniskus darbus un komunicēt ar kolēģiem, zinātnieku sabiedrību un sabiedrību savā ekspertjomā; akadēmiskā un profesionālā kontekstā spēj veicināt izglītības, zinātnes, kultūras un sociālo progresu sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
B1 8 6 6 20
B3 32 34 34 100
Obligātā daļa       0
Zinātniskais darbs       0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
B1 8 6 6   20
B3 22 24 24 30 100
Obligātā daļa         0
Zinātniskais darbs         0
2017.pavasara 2016.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2013.rudens 2013.pavasara