Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Lauksaimniecības inženierzinātne Doktora
Programmas direktors: Gints Birzietis
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 11/04/2008-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas lauksaimniecības inženierzinātnes jomā, zinātnes valodu, pārzina ar pētījumu virzienu saistītās datu bāzes, sistēmiski izprot problēmas un likumsakarības pētījumu jomā, pārvalda aktuālo teorētisko un empīrisko pētījumu metodoloģiju izvēlētajā pētījuma virzienā. Prasmes: spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošu metodoloģiju; spēj patstāvīgi veikt teorētisko un empīrisko pētījumu, vienlaikus sadarbojoties ar vadītāju un citām pētījumu procesā iesaistītajām personām; spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju piedaloties pētnieciskos projektos, uzstājoties konferencēs, diskutējot semināros un darba grupās; spēj veidot jaunas zināšanas un jaunu izpratni izvēlētajā pētījuma jomā, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī; spēj atbildīgi izvērtēt pētījumu un tā rezultātus starpnozaru un ilgtspējas kontekstā; spēj vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu ar nozares speciālistiem, plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Kompetence: spēj patstāvīgi izvirzīt inovatīvas pētījumu idejas, tās kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt lauksaimniecības inženierzinātņu jomas un starpnozaru kontekstā; spēj atbildīgi, kritiski analītiski un izvērtējoši veikt nozīmīgus zinātniskos pētījumus lauksaimniecības inženierzinātņu jomā, publicējot pētījumu rezultātus gan Latvijā, gan ārzemēs starptautiski atzītos un citējamos izdevumos; spēj patstāvīgi plānot un vadīt zinātniskus projektus, spēj vadīt zinātniskus darbus un iekļauties pedagoģiskajā darbā jauno zinātnieku sagatavošanā; spēj veicināt lauksaimniecības inženierzinātņu jomas ilgtspējīgu attīstību gan akadēmiskā, gan profesionālā kontekstā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
B1 8 12   20
B3 32 28 40 100
Obligātā daļa       0
Zinātniskais darbs       0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
B1 8 6 6   20
B3 22 24 24 30 100
Obligātā daļa         0
Zinātniskais darbs         0
2015.pavasara 2014.rudens 2013.rudens 2013.pavasara