Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Pedagoģija Maģistra
Programmas direktors: Nataļja Vronska
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 26/12/2000-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Pedagoģija
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zināšanas: spēj: demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par jaunākajām teorijām, mācību metodēm un atklājumiem pedagoģijas zinātnē, kas nodrošina pamatus radošai domāšanai, pētniecībai un izglītības ilgtspējīgai attīstībai. Prasmes: spēj: patstāvīgi izmantot gūtās zināšanas pētnieciskā darbībā, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem pedagoģijas zinātnes aspektiem; patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju; uzņemties atbildību par savu pētījumu rezultātiem, analizēt un īstenot tos; izvēlēties un izmantot piemērotas mācību metodes, pētnieciskās metodes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lai risinātu problēmas pedagoģijas jomā. Kompetence: spēj: sekot līdzi pedagoģijas zinātnes attīstībai; izvērtēt un ieteikt dažādas risinājumu alternatīvas, radot jaunas zināšanas un mācību metodes un dodot ieguldījumu pedagoģijas zinātnē; patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt jaunas idejas, pamatojot lēmumus un atbildīgi izvērtējot to ietekmi uz vidi un sabiedrību; vadīt zinātniskus darbus; spēj ievērot ētiskās normas.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 16 16 20 11 63
B       7 7
C 4 4   2 10
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. Kopā
A 12 12 16 7 16 63
B       7   7
C 4 4   2   10
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara