Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra
Programmas direktors: Dainis Berjoza
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 20/02/2008-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Inženierzinātne; studiju programma - Lauksaimniecības inženierzinātne, apakšprogrammas - Autotransports, Lauksaimniecības enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Lopkopības mehanizācija, Augkopības tehnika, Tehniskais un tehnoloģiskais serviss
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūtas iemaņas saistībā ar studiju līmenim atbilstošajām zināšanām, prasmēm un kompetenci: spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, nodrošinot savu un sava uzņēmuma konkurētspēju tirgū; izprot sarežģītas inženiertehniskas problēmas un spēj rast to risinājumus; spēj noteikt, analizēt un risināt dažāda rakstura tehniskas problēmas, piedāvāt novatoriskus risinājumus un konstrukcijas; spēj izmantot informāciju tehnoloģijas un rīkus konkrētu tehnisku jautājumu risināšanā; spēj veikt un analizēt analītiskus un eksperimentālus pētījumus inženierzinātņu jomā; nodrošina studiju programmā iegūto zināšanu un prasmju kvalitatīvu izmantošanu praktiskajā darbībā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 10 10 9 20 49
B 10 8 11   29
C   2     2
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A   6 6 4 4 36 56
B   2 4 2 4   12
C 2 2 2 2 2 2 12
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens