Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Tehniskā fakultāte
Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Programmas direktors: Kaspars Vārtukapteinis
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 28/02/2008-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Inženierzinātne - mašīnzinātne; studiju programma - Lauksaimniecības inženierzinātne, apakšprogrammas - Autotransports, Lauksaimniecības tehnika, Uzņēmējdarbība agroservisā, Pārtikas rūpniecības iekārtas
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Programmas absolventi ir ieguvuši šādas zināšanas, prasmes un kompetences: zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni par inženierzinātņu fundamentālajām likumsakarībām, mašīnu un mehānismu uzbūves, darbības, projektēšanas, izvēles un ekspluatācijas pamatprincipiem lauksaimniecības tehnikas, autotransporta vai pārtikas iekārtu izmantošanas jomā, turklāt daļa zināšanu atbilst apakšprogrammu jomu augstāko sasniegumu līmenim; prasmes atbilstošākās tehnikas un racionālāko tehnoloģisko risinājumu izvēlē, mašīnu darbības optimālo režīmu uzturēšanā un darbspējas atjaunošanā, vienkāršu mašīnu detaļu un mezglu projektēšanā, kā arī uzņēmējdarbības organizēšanā un vadīšanā lauksaimniecības tehnikas, autotransporta vai pārtikas iekārtu izmantošanas un apkalpošanas jomā; spēja veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā darbības jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem; spēja patstāvīgi strukturēt savu tālākizglītību, virzīt savu un padoto tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos; kompetenci lauksaimniecības tehnikas, autotransporta un pārtikas iekārtu stāvokļa, darbības kvalitātes un tehniski - ekonomisko rādītāju novērtēšanā; spēju patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju; pieņemt lēmumus un risināt problēmas savā darbības jomā; parādīt profesionālās ētikas izpratni, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
A 20 20 20 20 17 6 6 10 119
B           14 11 10 35
C 3.25 .75 .75 .75 3   3   11.5
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
A 16 16 16 16 16 9 8 6 6 10 119
B           7 5.5 11 8.5 6 38
C 1.5           3   3   7.5
2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara