Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Programmas direktors: Ainis Lagzdiņš
Akreditēts: 08/06/2016-25/06/2019 Licenzēts: 08/06/2016-25/06/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Pēc studiju programmas sekmīgas beigšanas studenti iegūst padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas izvēlētajā specialitātē, t.sk., vides inženierzinātne, hidrotehnika un ūdenssaimniecība, zemes pārvaldība, ģeodēzija. Studenti spēj parādīt sistemātisku pieeju un kritisku izpratni nozares problēmsituāciju analīzē un iespējamo risinājumu izvēlē. Iegūtās zināšanas un pieredze nodrošina pamatu radošai domāšanai pētnieciskajā un profesionālajā darbībā. Studenti iegūst vispārējās prasmes patstāvīgi strādāt izvēlētajā zinātnes nozarē, izmantojot teorētiskās zināšanas, nozarei atbilstošas pētniecības metodes un dažādus alternatīvus problēmu risinājumus. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem un sistēmiskiem zinātnes nozares aspektiem un aktualitātēm. Spēj patstāvīgi attīstīt zinātniski pētnieciskā darba un profesionālās prasmes un iemaņas, kā arī nodrošināt efektīva darba organizēšanu individuālā un kolektīvā darbībā. Inženierzinātņu maģistra grāda ieguvēji spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, labi orientējas nozares specifikā un ir kompetenti vadīt un patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, organizēt pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu, kā arī iesaistīties pedagoģiskajā darbā. Studenti spēj dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā dažādos inženierzinātņu virzienos.