Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Guntis Andersons
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/05/2015-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; koksnes izmantošana būvniecībā; būvdarbu organizācija un tehnoloģijas; ēku energoaudits un energoapsaimniekošana; akustika
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Maģistra studiju kursi veicina padziļinātu teorētisko zināšanu apgūšanu, to pielietošanu praksē un pētniecības prasmju un kompetences attīstīšana kādā no izvēlētajām būvniecības jomām (būvmateriāli un konstrukcijas, koksnes izmantošana būvniecībā, būvdarbu organizācija un tehnoloģijas, ēku energoaudits un energoapsaimniekošana un akustika). Studiju programmas rezultāti: absolvents spēj parādīt atbilstošas zināšanas un izpratni par attiecīgo būvniecības jomu, tajā skaitā darbojoties dažādu būvniecības jomu saskarē. Spēj labi orientēties būvniecības un vispārējas tehniskās informācijas avotos; absolvents spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas, lai veiktu pētniecības un profesionālo darbu. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuāliem būvniecības nozares profesionālajiem aspektiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, veikt pētniecības darbu un inovācijas, lai risinātu būvniecības jomu tehniskās un organizatoriskās problēmas; absolvents spēj kompetenti formulēt un kritiski analizēt ar būvniecības jomām saistītas profesionālas problēmas, pamatot lēmumus un uzņemties atbildību. Spēj integrēt ar būvniecību saskarīgu jomu zināšanas, dodot ieguldījumu jaunu profesionālo zināšanu radīšanā un profesionālās darbības metožu attīstībā. Spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.