Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Sandra Gusta
Akreditēts: 24/02/2015-25/06/2019 Licenzēts: 24/09/2014-25/06/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Prasmes veikt konkrētu būvobjektu realizācijas plānošanu, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi; apzināt un piedāvāt atsevišķu būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus (uzņēmējus), spēt nokomplektēt būvstrādnieku brigādes atsevišķu darbu apjomu veikšanai; prast aprēķināt būvdarbu izmaksas, izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu; prast izvēlēties būvmašīnas un aprīkojumu būvniecības darbu veikšanas nodrošināšanai; spēt nodrošināt, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būves projekta, būvniecības normatīvu un standartu prasībām un to izmaksas iekļautos apstiprināto būvniecības izmaksu ietvaros; veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai būvobjektā; sagatavot būvniecības normatīvajos aktos noteikto būves izpilddokumentāciju; veikt konstrukciju aprēķinus un projektēšanu diplomēta (sertificēta) būvinženiera vadībā: prast sadarboties ar citu nozaru speciālistiem (komunikācijas spējas, projektu sagatavošana, realizācija); analizēt, izdarīt secinājumus, pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgiem; vadīt tikšanās un sanāksmes par profesionāliem jautājumiem; koordinēt būvniecības dalībnieku darbu; uzstāties ar ziņojumu par profesionāliem jautājumiem konferencēs un darba būvsapulcēs.
2015.pavasara