Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Sandra Gusta
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Ēku arhitektūra, būvkonstrukcijas, ūdensapgāde un kanalizācija, apkure un ventilācija, speciālās ēkas un būves
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt matemātikas, fizikas, informātikas, teorētiskās mehānikas, materiālu pretestības un būvmehānikas kursus, kas nodrošina būvkonstrukciju projektēšanas izpratni; apgūt tēlotājģeometriju, rasēšanu, būvgrafiku, zīmēšanu, kas palīdz apgūt zināšanas arhitektūrā; apgūt ķīmiju, būvmateriālus, būvmašīnas, inženierģeodēziju, kas palīdz apgūt būvdarbu procesus, tehnoloģiju, organizāciju un ekonomiku; dokumentāli jāapliecina 26 nedēļu darbs ar būvniecību saistītos uzņēmumos; izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 18.5 13 20.5 11.5 19.5 12 20.5 12.5 43 15 186
Vispārizglītojošie kursi 7 2.5 3 1 4   2.5   1.5   21.5
Nozares teorētiskie pamatkursi 8.5 7 11 5 4 1         36.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi 3 3.5 6.5 3.5 11.5 7 18 8 37 15 113
Brīvās izvēles kursi       2   4   4.5 4.5   15
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens