Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Vides inženierzinātne Doktora
Programmas direktors: Ritvars Sudārs
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 05/02/2009-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Pēc sekmīgas studiju programas beigšanas students spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes kādā no studiju programmā īstenotajiem vides inženierzinātnes virzieniem (ūdens, augsnes, gaisa piesārņojuma samazināšana, atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas) un dažādu ar vidi saistītu jomu saskarē. Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem vides inženierzinātnes nozarē atbilstošas metodes. Ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot oriģinālus pētījumus, no kuriem daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Spēj komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu un vides kā interdisciplināras zinātnes nozeres jautājumiem ar zinātniskajām aprindām un sabiedrību. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, organizācijās. Spēj nodrošināt radošu pētniecību ar vides inženierzinātni saistītu, kompleksu jautājumu risināšanā, patstāvīgi izvirzīt pētījumu idejas, plānot, strukturēt un vadīt zinātniskus projektus.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
B1 8 10 8 26
B3 32 30 32 94
Obligātā daļa       0
Zinātniskais darbs       0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
B1 8 10 8   26
B3 17 20 25 32 94
Obligātā daļa         0
Zinātniskais darbs         0
2015.pavasara 2014.rudens 2013.rudens