Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Būvzinātne Doktora
Programmas direktors: Lilita Ozola
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 05/02/2009-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Studiju programmas mērķis ir radīt apstākļus, kas veicinātu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa zinātnieku un augstākās kvalifikācijas speciālistu jaunas paaudzes veidošanos būvzinātnē, kā arī radītu iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētiskās studijas un pētnieciskā darba metodes, kā arī tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu inženierzinātņu doktora grādu. Apliecina spējas formulēt, pētīt un risināt problēmas atbilstoši zinātniski pētnieciskā darba principiem; izvēlēties un pielietot atbilstošas pētniecības metodes; iegūt dziļas teorētiskās zināšanas izvēlētajā būvzinātnes apakšnozarē un dot savu ieguldījumu tās attīstībā; kritiski novērtēt pētījuma rezultātus panākt pētījuma rezultātu ieviešanu praksē un/vai ietekmēt būvniecības profesionālās sabiedrības apziņu veicinot jaunu zināšanu un progresīvu risinājumu apgūšanu.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
B1 10 8 8 26
B3 23 35 36 94
Obligātā daļa       0
Zinātniskais darbs       0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
B1 10 8 8   26
B3 18 28 29 19 94
Obligātā daļa         0
Zinātniskais darbs         0
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara