Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Hidroinženierzinātne Doktora
Programmas direktors: Reinis Ziemeļnieks
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 26/12/2000-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
-
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
Obligātā daļa 8 10 10 28
Zinātniskais darbs 32 30 30 92
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
Obligātā daļa 8 10 10   28
Zinātniskais darbs 22 20 20 30 92
2014.rudens 2013.rudens