Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Vides inženierzinātne Maģistra
Programmas direktors: Ainis Lagzdiņš
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 05/02/2009-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Vides inženierija, ūdenssaimniecība, ekoloģija, pētījumu metodoloģija, datorgrafika un datorprojektēšana, vides ķīmija, atkritumu saimniecība, vides likumdošana
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Pēc studiju programmas sekmīgas beigšanas studenti iegūst padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē, spēj parādīt sistemātisku pieeju un kritisku izpratni nozares problēmsituāciju analīzē un iespējamo risinājumu izvēlē. Iegūtās zināšanas un pieredze nodrošina pamatu radošai domāšanai pētnieciskajā un profesionālajā darbībā. Studenti iegūst vispārējās prasmes patstāvīgi strādāt interdiscriplinārajā vides inženierzinātnes jomā, izmantojot teorētiskās zināšanas, nozarei atbilstošas pētniecības metodes un dažādus alternatīvus problēmu risinājumus. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem un sistēmiskiem zinātnes nozares aspektiem un aktualitātēm. Spēj patstāvīgi attīstīt zinātniski pētnieciskā darba un profesionālās prasmes un iemaņas, kā arī nodrošināt efektīva darba organizēšanu individuālā un kolektīvā darbībā. Inženierzinātņu maģistra grāda ieguvēji spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, labi orientējas nozares specifikā un ir kompetenti vadīt un patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, organizēt pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu, kā arī iesaistīties pedagoģiskajā darbā. Studenti spēj dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā dažādos vides inženierzinātnes virzienos.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 6 9 14 29 58
B 7 9 2   18
C   2 2   4
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens