Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Hidroinženierzinātne Maģistra
Programmas direktors: Jānis Kreilis
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Hidroloģija, hidrotehnika, ūdenssaimniecība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Studiju programmas mērķis ir paplašināt humanitārās un vispārizglītojošās zināšanas, padziļināti apgūt pētījumu metodoloģiju; apgūt fundamentālo un nozares teorētisko kursu, lai sagatavotos patstāvīgam zinātniskās pētniecības vai pedagoģiskam darbam. Maģistra grāds Hidroinženierzinātnē apliecina, ka pretendents: ir apguvis zināšanas un izpratni par nozares aktuālākajām jomām un spēj arī kritiski vērtēt savu un citu pētījumu rezultātus; balstoties uz iegūtajām zināšanām, spēj tālāk attīstīt un izmantot savas prasmes, lai varētu formulēt mērķuzdevumu, izskaidrot to, diskutēt un uzņemties atbildību par pētījumu gala rezultātiem; ir kompetents patstāvīgi apkopot informāciju, izvēlēties un pamatot efektīvāko problēmas risinājumu un pieņemt lēmumus par praktiskiem un organizatoriskiem jautājumiem.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 4 12 10 31 57
B 10 7 2   19
C   2 2   4
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A 5 2 2 9 10 30 58
B 5 8 5       18
C   2 2       4
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens