Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Zemes ierīcība Maģistra
Programmas direktors: Anda Jankava
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Zemes pārvaldība, zemes informācijas sistēmas, zemes likumdošana
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Zemes ierīcības akadēmiskā maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai specialitātē, kas saistīta ar valsts zemes politikas noteikšanu un studijām doktorantūrā. Studiju programmas absolventi iegūst: zināšanas – kuras ir pamats oriģinālai domāšanai un kritiskai izpratnei par: zemes ierīcību kā tiesisku, ekonomisku un tehnisku pasākumu kopumu un tās lomu zemes resursu ilgtspējīgā izmantošanā; zemes pārvaldību un zemes politikas nozīmi tās attīstībā; nekustamo īpašumu kadastra būtību, saturu un kadastra informācijas nepieciešamību; nekustamo īpašumu vērtību, tās noteikšanas metodoloģiju un lomu teritorijas attīstībā; prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai: veiktu ar zemes ierīcības, teritorijas plānošanas, nekustamā īpašuma kadastra un vērtēšanas informācijas iegūšanu, apkopošanu un analīzi saistītus pētījumus; veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbību un sagatavotu referātus un publikācijas par tās rezultātiem; zinātniskās, profesionālās un sociālās kompetences: spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās darba un studiju situācijās, profesionālajā un personīgajā jomā, veicot amata pienākumus; spēja izmantot zināšanas un prasmes, analizējot zemes pārvaldības situācijas un sniegt ieteikumus zemes politikas dokumentu izstrādē; spēja izmantot zināšanas un prasmes zinātniskā pētījuma organizēšanā un veikšanā; gatavība uzņemties atbildību par kolektīva vadību.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 13 5 7 29 54
B 8 5 9   22
C   2 2   4
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A 6 4 7 6 6 25 54
B 5 10 3 2 2   22
C     2 2     4
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens